Revize strojů


Nabídka služeb a lhůty provádění

Technické kontroly se provádí dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanovují bližší požadavky na bezpečný provoz a používání stavebních strojů a příslušenství.

Zaměstnavateli je uložena povinnost provádět jednou ročně technické kontroly těchto strojů.
Stroje musí být vybaveny provozní dokumentací.

Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou ročně v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. Ve snaze poskytovat co nejširší paletu služeb v rámci naší organizace, připravili jsme pro Vás provádění technických prohlídek zemních strojů na Vámi vybraném místě. Provádění technických prohlídek je rovněž kontrolováno pracovníky Inspektorátu bezpečnosti práce. Stejně tak protokol o technické prohlídce, který je vyžadován i při vzniku jakékoliv škodní události v souvislosti s provozováním stroje. Tento protokol Vám vystavíme po skončení prohlídky stroje včetně doporučeného data následují technické kontroly a závěrů či doporučení k zajištění bezpečného provozu do následujícítechnické kontroly.

Zaměstnavatel (provozovatel zařízení) je povinen podle § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí (dále jen zařízení) byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení, jsou uvedeny v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Jedná-li se o provozování vyhrazených technických zařízení, je zaměstnavatel (provozovatel zařízení) povinen postupovat v souladu se zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, a s požadavky souvisejících právních předpisů.

Podle § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 378/2001 Sb. je možno provozovat a používat zařízení jen v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením a používat zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací. Podle § 2 tohoto NV se rozumí: provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel, průvodní dokumentací soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení, místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele.

Zvýše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel (provozovatel zařízení) je v případě provozování zařízení povinen postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

Dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. je povinen provozovat zařízení v souladu s provozní dokumentací, zejména s průvodní dokumentací výrobce zařízení, tj. s návodem výrobce pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu. Jestliže takové dokumenty od prodejce provozovatel nedostane, musí si návod opatřit buď přímo od výrobce, nebo si zásady bezpečného provozování zařízení musí stanovit sám. Je vhodné vycházet z návodu jiného výrobce stejného zařízení nebo výrobce podobného zařízení. Provozovatelem takto stanovené zásady bezpečného provozování zařízení, vyplývající také z místních podmínek na pracovišti, je nutno včlenit do vlastního dokumentu k danému zařízení, kterým je místní provozní bezpečnostní předpis.
 

 

Kontakty

Zavolejte nám

+420 775 144 332

Napište nám

radek@rachac.cz

Kudy k nám

Na Křečku 365/5
109 00  Praha 10 - Horní Měcholupy
ukázat na mapě

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.